• Багра свързва развитието на компании и организации с нуждите на обществото.

 • Кои сме ние

  Ние сме фондация, която прилага концепцията за пълноценно качество на живот - съчетаване на индивидуалното развитие на хора, компании и организации с трансформация на общността и средата.

   

  Виждаме как липсата на връзка между личния успех и обществения успех води до разбирането, че или се жертваме в полза на обществото, или (в по-честия случай) жертваме обществото в наша полза.

   

  Затова стартираме новаторски модел за устойчивост и решаване на проблеми, като прилагаме различни инструменти за откриване на потребителски нужди, изработване на прототипи на решения и съвместна работа с потребители, дарители, неправителствени и бизнес организации.

  Крайната ни цел винаги е споделеното благополучие: там, където желанията на хората се срещат с нуждите на обществото.

 • Нашите приоритети

  Пълноценното качество на живот е не само концепция, а реален инструмент за решаване на ключови предизвикателства в обществената сфера и бизнеса. С него помагаме на компании и организации да създават промяна както в стратегическoто си развитие, така и в ежедневните си дейности.

  Социални иновации и предприемачество

  Подпомагаме развитето на социалните иновации като подход за комбиниране на устойчива финансова възвръщаемост и по-голяма добавена стойност за обществото. Търсим най-успешните локални модели за решаване на социални проблеми, които да бъдат доразвити като мащаб и капацитет с цел прилагането им на други места по света. Стимулираме общи действия между държавата, бизнеса и социалния сектор за създаване на екосистема за социални иновации и дизайн на нови решения в области като образование, пазар на труда, миграция и предприемачество.

  Корпоративна социална отговорност (КСО) като инструмент за иновации

  Насърчаваме развитието на КСО програмите като основни за развитието на иновации в бизнеса и корпоративната култура на компаниите, а не като периферна дейност с преимуществено ПР ефект. Изготвяме дизайн и прилагне на индивидуални инициативи в областта - продукт/услуга с кауза, работа про боно, дарителски събития и кампании. Провокираме компаниите за новаторски подходи по две направления - използването на бюджетите за КСО като фондове за инвестиции в социални иновации и въвличането на служителите на компаниите при самото създаване на политиките за КСО.

  Трансформация на обществени услуги

  Работим с институции, компании и социални организации за промяна на начина, по който се предлагат публични услуги. Подпомагаме националната и местна власт да търси по-голяма практическа ефективност, да прилага иновативни подходи и да изгражда услуги, отговарящи на реални нужди с дизайн, ориентиран към гражданите.

  Бранд и репутация на държавата и градовете

  Подкрепяме изграждането на дългосрочна визия на България и управление на имиджа и репутацията на национално, местно и градско ниво. Разглеждаме проблемите на страната в по-широк контекст и търсим работещи модели, които ги решават по нов начин и имат потенциал да се превърнат в ноу-хау за прилагане на други места по света.

 • Препоръчана поща.

  Абонирайте се за нашия имейл бюлетин, за да следите всичко най-ново, което правим.